บุคลากร

sitchai

ผศ.สิทธิ์ชัย  บุญปิยทัศน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ

E-mail : sitchai.boo@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2223

 

 
25581222_8416

นายพัศกร ทองดี 

ตำเเหน่ง : บรรณารักษ์

E-Mail : phatsakon.tho@rmutr.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2235

นางสาวภัทรานิษฐ์  ไกรระเบียบ

ตำเเหน่ง : บรรณารักษ์

E-Mail : phattharanit.kri@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2230

25581222_3104

นางสาวจุฬาพร  ถนอมมิตร์

ตำเเหน่ง : บรรณารักษ์

E-Mail : julaporn.tha@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2230

25581222_7165

นางสาววราลักษณ์  ชิวปรีชา

ตำเเหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-Mail : waralak.chi@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2231

25581222_4475

นางสาวฐิติมา  ศรีพาเพชร

ตำเเหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-Mail : thitima.s@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2229

25581222_7482

นางสาวเกศนี  อินทองคำ

ตำเเหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-Mail : katesnee.int@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2231

siriwat

นายสิริวัฒน์  ภู่รุ่งเรือง

ตำเเหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-Mail : siriwat.pur@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2230