รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2558

ชื่อหนังสือ : หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ผู้แต่ง : วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ISBN : 9786163140364
เลขเรียกหนังสือ : HB172 ว436ห 2556
2
ชื่อหนังสือ : เก่งภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาเซียน English for you to ASEAN
ผู้แต่ง : ประภาพร จันทรัศมี
ISBN : 9786163445476
เลขเรียกหนังสือ : PE1128 ป346ก 2557
4
ชื่อหนังสือ : การออกแบบการวิจัย Research design
ผู้แต่ง : ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ISBN : 9786165560900
เลขเรียกหนังสือ : H62.A5 ผ52 2555
1
ชื่อหนังสือ : การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ Risk management and derivatives
ผู้แต่ง : กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ISBN : 9786167060903
เลขเรียกหนังสือ : HG6024.A3 ก674ก 2557