การอ้างอิงลิขสิทธิ์บทความ ผลงานวิชาการบน Google Scholar ด้วย e-mail ของมหาวิทยาลัย
Google Scholar คือ อะไร
1. ส่วนบริการเสริมของ Google ที่รวบรวมบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ ถูกอ้างอิงของนักวิชาการ ซึ่งสามารถถูกสืบค้นได้โดย Google (https://scholar.google.co.th)
2. นักวิจัยสามารถใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในการยืนยันสถานะนักวิชาการ สถาบัน ความเป็นเจ้าของ บทความ และจำนวนบทความที่ถูกอ้างอิงของตนเอง
3. จำนวนบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงจะปรากฏในนามของ มหาวิทยาลัยโดยรวม (การใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย xxxx@rmutr.ac.th จะทำให้การสืบค้นสถานะนักวิชาการง่ายขึ้น)