VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทำงานโดยใช้โครงสร้าง ของเครือข่ายสาธารณะ หรือ อาจจะวิ่งบนเครือข่ายไอพีก็ได้ แต่ยังสามารถคงความเป็นเครือข่าย เฉพาะขององค์กรได้ด้วยการเข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนส่ง เพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น
         
การให้บริการ VPN ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เพื่ออาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสามารถ สืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งระบบให้บริการต่างๆ จากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยได้

คู่มือการใช้งาน VPN