วันงดสูบบุหรี่โลก
WHO WORLD NO TOBACCO DAY

No_smoking_symbol.svg

      วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ
ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย/กฏหมายเพื่อควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
(World No Tobacco Day) วันงดสูบบุหรี่โลกครั้งแรก ใช้คำขวัญ
“บุหรี่หรือสุขภาพต้องเลือกสุขภาพ”

      ซึ่งใน ปี 2559 นี้ ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค”

ออกแบบโดย : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข

59

 

ที่มา :
1. http://www.ashthailand.or.th/th/no_tobacco_day_page.php?id=12

2. http://www.ashthailand.or.th/th/no_tobacco_day_page.php?id=887

3. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:No_smoking_symbol.svg