ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน RMUTR เปิดโลก IT & BOOKFAIR ครั้งที่ 1

ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน RMUTR เปิดโลก IT & BOOKFAIR ครั้งที่ 1