โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การสร้างฐานข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช”

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

  • โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง
  • สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี