แบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือ (สั่งซื้อ)

สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

และส่งแบบฟอร์มคืนเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. 02-441-6000 ต่อ 2230