หมวดหมู่หนังสือระบบรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification)
การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันมีชื่อเรียกย่อว่า ระบบ LC ผู้คิดค้นระบบนี้ คือ ดร.เฮอร์เบิร์ต พุทนัม (Herbert Putnum)
การจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน แบ่งเป็น 20 หมวดใหญ่ โดยใช้อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ A – Z ยกเว้น I , Q , W , X , Y ผสมกับตัวเลขอารบิค ตั้งแต่ เลข 1 – 9999 และอาจเพิ่มจุดทศนิยมกับตัวเลขได้อีก

หมวดใหญ่ทั้ง 20 หมวด มีดังนี้
A ความรู้ทั่วไป (General works)
B ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (Philosophy , Psychology , Religion)
C ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ (Auxiliary Sciences of History)
D ประวัติศาสตร์ยุโรป (History – Europe)
E – F ประวัติศาสตร์อเมริกา (History – America)
G ภูมิศาสตร์ โบราณคดี นันทนาการ (Geography Anthropology Recreation)
H สังคมศาสตร์ (Social Sciences)
J รัฐศาสตร์ (Political Sciences)
K กฎหมาย (Law)
L การศึกษา (Education)
M ดนตรี (Music)
N วิจิตรศิลป์ (Fine Arts)
P ภาษาและวรรณคดี (Philology and Literature)
Q วิทยาศาสตร์ (Sciences)

R แพทย์ศาสตร์ (Medicine)
S เกษตรศาสตร์ (Agriculture)
T เทคโนโลยี (Technology)
U ยุทธศาสตร์ (Military Sciences)
V นาวิกศาสตร์ (Naval Sciences)
Z บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์ (Bibliography Sciences)

 

สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง