ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้ห้องสมุด

 • ห้ามนำกระเป๋า ถุง ย่าม แฟ้มหนังสือ หรือ เอกสารส่วนตัวเข้ามาในห้องสมุด หากมีสิ่งของดังกล่าวให้นำมาฝากกับทางจุดรับฝากของ หรือ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
 • ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าใช้บริการ
 • แต่งกายสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม รองเท้าแตะ
 • ห้ามนำ อาหาร เครื่องดื่มของขบเคี้ยวเข้ามารับประทาน
 • ห้ามส่งสียงดังรบกวนผู้อื่น
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • หนังสือเมื่ออ่านเสร็จให้นำไปวางไว้ที่จุดพักหนังสือ
 • หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารเมื่ออ่านเสร็จนำเก็บที่เดิม
 • หนังสือทุกชนิดในห้องสมุดเป็นทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยต้องช่วยกันดูแลรักษา
 • ในการขอยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ หากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้เข้าแถวใช้บริการตามลำดับก่อนหลัง
 • ห้ามขูดขีด เขียน ฉีก ตัด ทำสัญลักษณ์ต่างๆ ลงบนอุปกรณ์ ทรัพยากรทุกชนิดของห้องสมุด
 • ห้ามนำหนังสือทุกชนิดออกนอกห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
 • หากผู้ใช้บริการต้องการขอเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในห้องสมุด สามารถกรอกแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ และแสดงความคิดเห็นได้ 3 ช่องทาง
  • เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
  • E-mail : library@rmutr.ac.th
  • Facebook : Rmutr Library

 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

หากต้องการนำทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ  ไปใช้นอกห้องสมุด  ต้องติดต่อขอยืมที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน ห้องสมุด  โดยมีระเบียบดังนี้

 • ใช้บัตรนักศึกษาของตนเองในการยืมและรับผิดชอบทรัพยากรที่อยู่ในการยืมของตน
 • หลีกเลี่ยงการขีดเขียนภายในตัวเล่ม
 • ส่งคืนทรัพยากรที่ยืมตามกำหนดเวลา หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการยืมของห้องสมุด
 • ระมัดระวังการทำให้ตัวเล่มเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ซึ่งจะต้องเสียค่าปรับ หรือซื้อทดแทน และเสียค่าดำเนินการและเสียค่าปรับเกินกำหนดส่ง
 • ไม่นำบัตรนักศึกษาของตนเองให้ผู้อื่นนำมาใช้ในการยืมทรัพยากร
 • แจ้งให้ห้องสมุดทราบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หน่วยงาน ที่อยู่ เพื่อแก้ไขข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้อง
 • หากผู้ใช้มีค่าปรับสูงเกินกว่ากำหนดที่ห้องสมุดกำหนดไว้ หรือค้างส่งทรัพยากรนานเกินเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรหรือใช้บริการอื่นใด  ที่เกี่ยวข้องกับการยืมคืนได้

การคืนทรัพยากรสารสนเทศ

หากต้องการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมออกนอกห้องสมุด  ติดต่อขอส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

สิทธิ/อัตรา/ค่าปรับ การยืมทรัพยากร