ผศ.ธนากร สุนทรวัฒน์
ตำเเหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : tanakorn.s@rmutr.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2231

นางสาวจิราภรณ์ จันทนา
ตำเเหน่ง : บรรณารักษ์
e-mail : jiraporn.kan@rmutr.ac.th  เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2229

นางสาวศุภวรรณ ดาราพรรณ
ตำเเหน่ง : บรรณารักษ์
e-mail : suphawan.dar@rmutr.ac.th  เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2231

 

นางสาวฐิติมา  ศรีพาเพชร
ตำเเหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-mail : thitima.s@rmutr.ac.th  เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2231

 

นางสาวเกศนี  อินทองคำ
ตำเเหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-mail : katesnee.int@rmutr.ac.th   เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2231