บุคลากร

 
25581222_8416

นายพัศกร ทองดี 

ตำเเหน่ง : บรรณารักษ์

E-Mail : phatsakon.tho@rmutr.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2229

25581222_4475

นางสาวฐิติมา  ศรีพาเพชร

ตำเเหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-Mail : thitima.s@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2231

25581222_7482

นางสาวเกศนี  อินทองคำ

ตำเเหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-Mail : katesnee.int@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2231