แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐาน ของ CNKI

ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co.,Ltd. (Beijing) โดย China National Knowledge Infrastructure (CNKI) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐาน ของ CNKI ประกอบด้วย
Academic Focus, China Academic Journals Full-Text Database, China Masters’ Theses Full-text Database, China Doctoral Dissertations Full-text Database และ China Reference Works Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ

เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561

โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล มีดังนี้ :
1. ฐานข้อมูล Academic Focus : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน
(27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน
URL : http://cstm.cnki.net/stmt

2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-Text Database : รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสารมากกว่า 10,000 ชื่อเรื่อง / 61 ล้าน บทความ
URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD

3. ฐานข้อมูล China Masters’ Theses Full-Text Database : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูล 3.2 ล้าน บทความ
URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD

4. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertation Full-Text Database : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูล 300,000 บทความ
URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

5. ฐานข้อมูล China Reference Works Online : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9,000 เล่ม จากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น
URL : http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

เอกสารคู่มือการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.uni.net.th/UniNet/trialDB/2018-CNKI/User_guide.rar