นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการวัดคุม เข้ารับการอบรมการใช้ห้องสมุด

ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 
อาจารย์ ดร.ณภัทร ประภาสุชาติ อาจารย์ประจำวิชาการเขียนรายงานและสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้นำนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการวัดคุม เข้ารับการอบรมการใช้ห้องสมุด มทร.รัตนโกสินทร์ ณ ชั้น 2 ห้อง IT Service center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ