แนะนำหนังสือ e-book มาใหม่

แนะนำหนังสือ e-book มาใหม่ 
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : https://elib.rmutr.ac.th/
หรือ ผ่าน Application “RMUTR Library” ทั้ง iOS และ Android