ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โครงข่ายสัญญานอินเทอร์เน็ต และแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในปัจจุบัน
     ในการนี้จึงขอแจ้งให้ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่านทราบว่า ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้บางช่วง ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้