[Video] การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่นโดยเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยกันผลักดันสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแก่เด็กและเยาวชนไทยด้านพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยอีกทั้งเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนนักศึกษาไทยมีความสามารถและสรรหานักเรียนนักศึกษาผู้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาภาษาญี่ปุ่น นำไปสู่การสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร มอบหมายท่านสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยมี ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

http://vdo.rmutr.ac.th/?p=788