แนะนำการใช้เครื่องยืม – คืน อัตโนมัติ

ขั้นตอนการใช้เครื่องยืม – คืน อัตโนมัติ

  • ในกรณีเป็นสมาชิกห้องสมุดอยู่แล้ว นำบัตรนักศึกษาวางที่ช่องสแกนบัตร หรือพิมพ์รหัสของตัวเองที่หน้าจอ
  • เลือกเมนูที่ต้องการ จะมีเมนู ยืม คืน หรือยืมต่อ
  • หากต้องการ ยืม หรือ คืน ให้วางหนังสือที่ต้องการทำรายการลงบแท่นวางหนังสือ
  • ถ้าต้องการยืมต่อ ให้กดเลือกเมนูยืมต่อได้เลย
  • เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว เครื่องพิมพ์สลิปการทำรายการออกมา
    (สลิปจะบอกว่าเรายืม – คืนกี่เล่ม และบอกวันที่ ยืม-คืน)