ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้ห้องสมุด

ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้ห้องสมุด

  • ห้ามนำสัมภาระเข้าห้องสมุด
  • ปิดการใช้งานเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
  • แต่งกายสุภาพ
  • ห้ามนำอาหาร-เครื่องดื่มเข้ามารับประทาน
  • ห้ามส่งเสียงดังรลกวนผู้อื่น
  • เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้ว นำมาวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือ
  • ต่อแถวเข้าใช้งานให้เป็นระเบียบ
  • ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต