อบรมการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูล วันที่ 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดอบรมการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูล ให้แก่นักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเข้าใช้ห้องสมุด และบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด

ณ ชั้น 2 ห้อง studio classroom 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ