เตรียมพบกับ มหกรรมหนังสือสู่การเรียนรู้ ครั้งที่ 11

เตรียมพบกับ !!

มหกรรมหนังสือสู่การเรียนรู้ ครั้งที่ 11 RMUTR BOOK FAIR 2020
ณ ลานกิจกรรมบริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโนโลยีสารสนเทศ
ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563