รูปภาพงานมหกรรมหนังสือสู่การเรียนรู้ ครั้งที่ 11

รวมรูปภาพงานมหกรรมหนังสือสู่การเรียนรู้ ครั้งที่ 11

มหกรรมหนังสือสู่การเรียนรู้ ครั้งที่ 11  ณ ลานกิจกรรมบริเวณชั้น 1
อาคารวิทยบริการและเทคโนโนโลยีสารสนเทศในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563

#RMUTR BOOKFAIR 11