เปิดทดลองใช้งานวารสาร ASME

📮 ทางสำนักพิมพ์ ASME เปิดให้ทดลองใช้งานวารสารของ ASME

จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

📌 โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : https://asmedigitalcollection.asme.org/
ระยะเวลาในการทดลองใช้งานจำนวน 1 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 15 พย.- 14 ธค. 2563 📌