? สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท EBSCO ?

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการทำงานวิจัย”
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 10301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์