ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่9

      ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 9 เนื้อหาประกอบไปด้วยพระราชประวัติและพระกรณียกิจต่างๆ ของ

“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร”
“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี”
“พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ”

ณ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป