นักศึกษาแลกเปลี่ยน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้พานักศึกษาแลกเปลี่ยน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ