แจ้งปิดทำการห้องสมุด

ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ…
ขอแจ้ง ปิดทำการ ในระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559
สมาชิกที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศ มีกำหนดส่งระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 ระบบจะเลื่อนกำหนดส่งเป็นวันที่ 21 กรกฏาคม 2559

***ทั้งนี้หากสมาชิกต้องการคืนหนังสือ สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือนอกเวลาทำการ (Book Drop) บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ***

IMG_7224