สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนงานห้องสมุดและการให้บริหาร งานให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนศึกษา ห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม และส่วนงานอื่นๆ ที่ให้บริการทางการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา โดยมีท่านอาจารย์บัณฑิต สอนมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร ผศ.สิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ของสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับคณะในการเยี่ยมชม