แบบเสนอชื่อวารสาร นิตยสารที่ท่านสนใจ

อยากได้นิตยสาร วารสาร แบบไหน ก็สามารถเสนอเข้ามาได้
เพียงดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อวารสาร นิตยสารบอกรับ
และส่งแบบฟอร์มคืนเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อวารสาร นิตยสารบอกรับ