วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ