สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จัดการอบรมออนไลน์

เนื่องจากสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยที่มีความสนใจ โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
Date : Wednesday, May 27, 2020
Time : 5:30 PM. – 6:30 PM. (UTC +7)

Topic 1 : Prashant Kamat – Effective presentation of Graphics in Scientific Publications

Topic 2 : Greg Banik – Best Practices for Communicating scholarly information for machine consumption

Registration link : https://connect.acspubs.org/ScholGuideWebinar