แจ้งประชาสัมพันธ์ “ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” วิทยาลัยดุสิตธานี

         ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th APacCHRIE Conference 2016 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานทางวิจัยระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว และการโรงแรมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในหัวข้อเรื่อง “Crisis Management and Business Continuity in the Tourism Industry” ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัยตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ www.apacchrie2016.com หรือ E-mail : papers-bangkok@ apacchrie2016.com ภายในวันที่ 30 มกราคม 2559

          หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ฝ่ายวิจัยและวางแผน หมายเลขโทรศัพท์ 02-361-7811-3 ต่อ 320

hhhh