แจ้งเปิดทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition

          ด้วยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะเปิดให้มหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงาน

          สามารถเข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

 

          สารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition  เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Academic Edition  ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

URL : http://search.eb.com

other_Icons