แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source

เนื่องด้วยบริษัท EBSCO ได้ทำการเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ และนักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

รายละเอียดของฐานข้อมูลวารสาร Food Science Source

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

เป็นฐานข้อมูลข้อความเต็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรงจำนวนหลายร้อยชื่อเรื่อง ซึ่งออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท โดยมีการรวบรวมรายงานการตลาด บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่คัดเลือกมาจากสิ่งพิมพ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ฐานข้อมูลนี้ยังให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงบทความฉบับเต็ม รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิกและเนื้อหาอื่นๆ จากชื่อเรื่องท่สำคัญจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่สุด และให้ตัวอย่างการปฏิบัติการและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหารในอุตสาหกรรมหลากหลายทั่วโลก

 

URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=fsr

 

Uninet_PR14