การเยี่ยมชมห้องสมุดของคณะอนุกรรมการสภาวิศวกรรม

ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้นำพาคณะอนุกรรมการสภาวิศวกรรม เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์